Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky a reklamačný poriadok

 

Milí zákazníci,


internetový obchod brainstorm-shop.sk je zásielkovou službou spoločnosti Milan Rýzek-Výkup druhotných surovín, ktorá je zároveň prevádzkovateľom Brainstorm. 
V tejto časti by sme Vás chceli upozorniť na niektoré skutočnosti, ktoré by ste mali pred uskutočnením nákupu zvážiť, aby sa predišlo vzniku prípadným nedorozumeniam.
 

V prvom rade Vás chceme upozorniť, že ceny, ktoré uvádzame pri výrobkoch nepodliehajú DPH, pretože nie sme plátcami DPH.
Zároveň Vás chceme upozorniť, že dodacie lehoty, ktoré pri výrobkoch uvádzame sú len orientačné a závisia od konkrétneho dodávateľa.

Jednotlivé body všeobecných obchodných a dodacích podmienok a reklamačného poriadku:

1.Objednávka

 • Kúpna zmluva:

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Vzniká záväzným potvrdením Vašej objednávky, pričom akceptujeme aj objednávky zaslané e-mailom.

 • Overenie platnosti objednávky v prípade vyššej sumy:

Objednávky nad 100 € môžu byť telefonicky overované z dôvodu, aby nedošlo k prípadnému falošnému objednaniu na Vašu adresu alebo k chybe pri objednanom množstve.
Pri objednávkach nad 1000 € môže predajca vyžadovať zaplatenie zálohy až do výšky 50% hodnoty objednaného tovaru.
Objednávka sa začína realizovať až po pripísaní peňazí na účet Milan Rýzek-Výkup druhotných surovín.

 • Výpočet výšky zľavy:

Výška zľavy sa vypočítavá z ceny objednaného tovaru, pričom cena dopravy sa do výpočtu zľavy nezapočítava!

 • Dostupnosť objednaného tovaru:

Skladové zásoby a doba dodania sú orientačné údaje a môžu sa kedykoľvek zmeniť.

2.Storno objednávky

K stornu objednávky môže dôjsť dvoma spôsobmi.

 • Storno zo strany kupujúceho:

Zákazník má právo objednávku stornovať do 2 hodín od prijatia e-mailu s potvrdením o prijatí jeho objednávky na emailovej adrese: brainstormshopsk@gmail.comalebo telefonicky na čísle: 0904518600. Po tomto termíne môže zákazník objednávku zrušiť iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

 • Storno zo strany predávajúceho:

Internetový obchod brainstorm-shop.sk si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné overiť (chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné telefónne číslo, zákazník neodpovedá na maily, atď.)
 • tovar sa už nevyrába, tovar je dlhodobo nedostupný alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena. Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať zákazníka za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník zaplatil celú alebo časť ceny výrobku, táto mu bude do 15-tich dní vrátená späť na jeho účet.

3.Záručné podmienky

Na zakúpený tovar v internetovom obchode brainstorm-shop.sk je poskytovaná 24-mesačná záruka, ktorá začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom.

4.Doprava

V súčasnosti poskytujeme naším zákazníkom dve možnosti doručenia ich objednávky, a to buď prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo osobného odberu.

 • Doprava kuriérskou spoločnosťou:

Cena dopravy sa vypočíta v závislosti od hodnoty objednaného tovaru nasledovne:

 • Hodnota objednávky do 80,00 € s DPH - 5,00 € s DPH
 • Hodnota objednávky od 80,01 € s DPH - Zadarmo

V prípade nadrozmerného balíka Vám môže byť účtovaný dodatočný poplatok vo výške 5 € s DPH. (Z našich skúseností, iba 1 objednávka z 100 je nadrozmerná). Nadrozmerný balík môže vzniknúť pri objednaní väčšieho množstva objemnejšieho tovaru.
Tovar Vám bude doručený maximálne do 10 pracovných dní v prípade, že tovar je skladom a peňažná čiastka bola včas pripísaná na náš účet. V opačnom prípade sa doba doručenia môže predĺžiť.

 • Osobný odber:

Osobný odber je možný na danej adrese:
Robotnícka 109/16, 905 01 Senica nasledovne:

 • počas pracovných dní od 13,00 do 16,00
 • po dohovore, treba volať na číslo 0904518600

UPOZORNENIE!: Nepoškodenosť a kompletnosť zásielky si skontrolujte IHNEĎ po jej prebratí od pracovníka kuriérskej služby. V prípade poškodenia nás prosím okamžite kontaktujte. Spíšte s pracovníkom kuriérskej služby zápis o poškodení zásielky (budú Vás po našej výzve kontaktovať). Nepoškodený obal ešte nemusí znamenať, že aj krehký obsah nie je poškodený!!!


5.Možnosti platieb

 • Platba na dobierku, je spoplatnená sumou 1,90 € s DPH, ktorá sa pripočíta k dopravným nákladom
 • Internetbanking - na náš účet v mBank. Táto služba nie je spoplatnená. Pri platbe je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, pridelený variabilný symbol - je totožný s číslom objednávky, aby bolo možné priradiť platbu. Platbu je možné uskutočniť z ktorejkoľvek banky. Platbu prosím uskutočnite ihneď po zadaní objednávky na príslušný bankový účet: mBanka: IBAN:         SK6183605207004203444603, BIC: BREXSKBX
 • Platba vopred na účet, nie je spoplatnená. Postup je ako pri platbe cez internetbanking
 • Platba v hotovosti - pri osobnom odbere v Senici je možné platiť iba v hotovosti. Služba nie je spoplatnená.

6. Reklamačný poriadok

Zákazník má právo zakúpený tovar reklamovať. Ak však chcete Vami zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím o tejto skutočnosti informujte, či už prostredníctvom emailu alebo telefonicky (viď. kontakty). Často stačí fotodokumentácia a reklamácie je možné riešiť aj bez zasielania celého tovaru späť k nám. Reklamovaný tovar nám prosím zašlite na adresu Brainstorm, Robotnícka 109/16, 905 01 Senica alebo nám ho môžete vrátiť aj osobne na našom odbernom mieste.Tovar nám prosím neposielajte dobierkou! Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Vašu reklamáciu sa budeme snažiť vybaviť po overení jej opodstatnenosti, v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru.

 • Ako uplatniť reklamáciu:
 • k reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad o kúpe
 • je nutné čitateľne popísať chybu a spôsob ako sa prejavuje
 • tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení
 • predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou, nedbalým zaobchádzaním, prípadne pôsobením vis major, t.j. vonkajších udalostí, ktoré nemajú svoj pôvod v konaní účastníkov zmluvy a ich vznik nemohli účastníci nijako ovplyvniť.

7. Možnosť vrátenia tovaru

Podľa zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, je možné tovar vrátiť do 14 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia bez udania dôvodu. Predávajúci vráti spotrebiteľovi cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. 
Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje na právnické osoby a pri možnosti osobného odberu v Senici. A to z nasledujúcich dôvodov:

Rozhodné právo

 • Právne vzťahy medzi zákazníkom - spotrebiteľom a predávajúcim bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
 • Právne vzťahy medzi zákazníkom - podnikateľom a predávajúcim bližšie neupravené týmito obchodnými podmienkami sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Pri osobnom odbere tovaru si zákazník tovar skontroluje a má právo ho neprevziať. Po prevzatí však už takýto predaj nespadá do vyššie spomínaného zákona a z toho dôvodu nie je možné tovar bezdôvodne vrátiť do 14 dní.

 • Postup vrátenia tovaru:

Tovar nám prosím neposielajte formou dobierky, tieto zásielky naša predajňa nepreberá. Tovar musí byť vrátený v originálnom balení, nepoškodený tak, aby bol schopný ďalšieho predaja.


O vrátení tovaru nás prosím Vás vopred informujte prostredníctvom emailu, alebo telefonicky (viď. kontakty) V prípade emailovej komunikácie prosím do textu uveďte:

 • že odstupujete od zmluvy v zákonom stanovenej lehote
 • uveďte o aký tovar ide, aká bola jeho cena, číslo faktúry a kedy ste tovar prevzali
 • uveďte akým spôsobom žiadate vrátiť peniaze, ktoré Vám budú vrátené najneskôr do 15 dní odo dňa prijatia vráteného tovaru. Peniaze Vám budú vrátené bez sankcií za odstúpenie od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru však znáša zákazník.

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

8.Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Milan Rýzek-Výkup druhotných surovín prehlasuje, že osobné údaje, ktoré vyžaduje pri vyplňovaní objednávkového formulára nebudú NIKDY poskytnuté tretím osobám (s výnimkou kuriérskej služby) a bude ich používať výhradne na komunikáciu so zákazníkom.

Získané údaje sú považované za prísne dôverné a v tom zmysle je s nimi v našej firme aj zaobchádzané.
Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami a reklamačným poriadkom predávajúceho, a že s nimi súhlasí.

 

Prajeme Vám príjemné nakupovanie v našom internetovom obchode brainstorm-shop.sk